مرجع کتاب های فمینیسم اسلامی

تکنولوژی های مورد استفاده

Front-End

bootstrap - jquery - modernizr

Back-End

php - opencart

Web-Server

Cpanel

نمونه صفحات…

بیشتر بخوانید
admin فوریه 1, 2020 0 نظر

مرجع کتاب های الکترونیکی

تکنولوژی های مورد استفاده

Front-End

headjs - jquery - Bootstrap

Back-End

php 7

Web-Server

Cpanel

نمونه صفحات…

بیشتر بخوانید
admin فوریه 1, 2020 0 نظر

سامانه داده های مالی Risklab

تکنولوژی های مورد استفاده

Front-End

jquery - bootstrap

Back-End

asp.net

Web-Server

Cpanel

نمونه صفحات…

بیشتر بخوانید
admin نوامبر 16, 2018 0 نظر

سایت مهندسی مالی و بیم سنجی

تکنولوژی های مورد استفاده

Front-End

jquery - popper - Bootstrap

Back-End

php - Laravel

Web-Server

Cpanel

نمونه صفحات…

بیشتر بخوانید
admin نوامبر 16, 2018 0 نظر

پرتال ساخت و مدیریت رویدادها

تکنولوژی های مورد استفاده

Front-End

jquery - bootstrap

Back-End

php 7

Web-Server

Cpanel

نمونه صفحات…

بیشتر بخوانید
admin نوامبر 16, 2018 0 نظر