اولین Api مارکت ایران

تکنولوژی های مورد استفاده

Front-End

jquery - Bootstrap - reactjs

Back-End

laravel - php

Web-Server

Cpanel

نمونه صفحات…

بیشتر بخوانید
faezeh ژوئن 17, 2020 0 نظر